„Тиха и сладостна носталгия по черно-белите филми на XX век, по техния саундтрак и естетика, по наивните им, но автентични настроения – това е фокусът на новата ни концертна програма", повдига завесата за последния си концерт в любимия Пловдив през отиващата си 2023 г. джаз певицата Мирослава Кацарова.

Той е озаглавен „Paloma“ – точно като старата мексиканска песен. Една от любимите версии на Мира Кацарова на тази песен е на Каетано Велосо. 

"Внимателно и с любов съм избрала музикални теми, които ме изразяват и отговарят на идеала ми за песен: мелодична, красива линия, със съвършено втъкан текст в нея. В програмата съм подбрала песни с фини препратки към магическия реализъм на латиноамериканската култура като Cucurucucu Paloma, Samba de Bencao, Manha de Carnaval (Black Orpheus), Desafinado, Amapola, Mas Que Nada, Dindi и още други, повечето от тях свързани с филми. Миро Турийски е претворил стария музикален материал и преосмислил темите в него така че да звучи модернистично, но и носталгично и с уважение към оригинала“, разказва джаз дивата Мира.

През последните десет години тя създава ежегодно една нова концертна програма, която се отличава със специфичен музикален материал, нова звучност, силни, умни аранжименти, разказани истории. “Paloma”, както е заглавието на новата поредица от концерти, се появява след Singin’n’Swingin’, Desafinado, April In Paris, Cinema, Blue Moon Songs Of Billie Holiday, The New Standards, Electronic Dreams, Bluetronic, „Като в картина на Шагал“.

С нея на сцената тази вечер в 21 часа в Bee Bop Café ще бъдат още Мирослав Турийски (пиано), Младен Димитров (барабани), Александър Леков (бас) и струнен квартет Perfect – Ивелина Христова и Диляна Давидова (цигулки), Мария Венкова (виола) и Антоанина Юрганджиева (виолончело).

Билети може да намерите на място с предварителна резервация.

13 comments

 • Comment Link Aluminium recycling advocacy Aluminium recycling advocacy Фев 10, 2024

  Aluminum Scrap Recycling: An Essential Step Towards Sustainability

  In today's environmentally conscious world, the concept of recycling has gained significant importance. One such area that has seen a surge in recycling efforts is aluminum scrap recycling. Aluminum scrap, also known as scrap aluminum, refers to discarded aluminum products or remnants that can be recycled and reused. The process of aluminum scrap recycling plays a crucial role in conserving natural resources, reducing landfill waste, and promoting sustainability. Recycling aluminum scrap is an energy-efficient and cost-effective alternative to mining and refining new aluminum. The recycling process requires significantly less energy, about 95% less compared to primary aluminum production. This makes aluminum scrap recycling a crucial aspect of the circular economy. The rise in demand for recycled aluminum has led to the establishment of various aluminum scrap recycling facilities and aluminum alloy scrap yards. These facilities collect, sort, and process aluminum scrap to extract its valuable content. The collected aluminum scrap is sorted according to its alloy type, cleanliness, and quality. This helps in producing high-quality recycled aluminum that can be used for manufacturing a wide range of products. The aluminum scrap recycling industry has also seen a positive impact on the economy. As the demand for recycled aluminum continues to grow, the industry provides job opportunities and stimulates economic growth. Additionally, the scrap metal recycling prices, including those for aluminum scrap, have a significant impact on global metal markets. The prices of scrap aluminum fluctuate based on factors such as market demand, supply, and global economic conditions. Clean aluminum scrap, which includes products like cans, extrusions, and foils, tends to have a higher price compared to contaminated or mixed scrap. Clean aluminum scrap fetches a higher price due to the ease of processing and lower impurity content. It is essential to separate clean aluminum scrap from other non-aluminum materials before recycling to ensure the production of high-quality recycled aluminum. The process of aluminum scrap recycling goes through several stages, including collection, shredding, melting, refining, and casting. The collected aluminum scrap is shredded into small pieces, melted in a furnace, and refined to eliminate impurities. The molten aluminum is then cast into various shapes and forms, ready to be used for manufacturing purposes. As the environmental benefits of aluminum scrap recycling become more apparent, industries worldwide are increasingly adopting recycled aluminum as a sustainable alternative. Recycled aluminum exhibits the same properties as primary aluminum, making it suitable for various applications, such as construction, automotive, packaging, and electronics. In conclusion, aluminum scrap recycling is a vital component of the sustainable future we strive to achieve. By recycling aluminum scrap, we conserve resources, reduce energy consumption, combat climate change, and alleviate the burden on landfills. The aluminum scrap recycling industry, including aluminum alloy scrap yards, plays a significant role in promoting sustainability and circular economy practices. As the demand for recycled aluminum continues to rise, the aluminum scrap price and scrap metal recycling prices impact global metal markets. Therefore, embracing aluminum scrap recycling becomes crucial for a greener and more environmentally conscious world

 • Comment Link Aluminium scrap supply and demand Aluminium scrap supply and demand Фев 10, 2024

  Aluminum Scrap Recycling: Maximizing Profits and Environmental Sustainability

  Aluminum scrap recycling is an essential process in preserving the environment and conserving valuable resources. Aluminum, being a highly recyclable and versatile metal, has a significant economic and environmental impact when recycled. Aluminum is widely used in various industries due to its lightweight, corrosion resistance, and conductivity properties. However, like any other material, aluminum products reach the end of their lifecycle and are discarded as scrap. Instead of allowing this scrap to accumulate in landfills, recycling it helps to recover valuable materials and reduce the burden on natural resources. The process of aluminum scrap recycling involves collecting, sorting, and processing various aluminum products, such as cans, foil, window frames, car parts, and more. The collected scrap is typically shredded or crushed into smaller pieces to facilitate sorting and further processing. Advanced technologies, such as electromagnetic separators and eddy current separators, are employed to separate aluminum from other materials like steel or plastic. Once the aluminum scrap is sorted and separated, it undergoes a melting process where it is heated to high temperatures in a furnace. This melting process transforms the scrap into molten aluminum, which can then be cast into ingots or used for manufacturing new aluminum products. This closed-loop recycling system allows for infinite reuse of aluminum without compromising its quality or integrity. One of the key factors in aluminum scrap recycling is the price of scrap aluminum. The price of aluminum scrap is influenced by various factors, such as market demand, global aluminum prices, and the quality and cleanliness of the scrap. Clean aluminum scrap, free from contaminants and other metals, typically commands a higher price. It is essential for scrap metal recyclers to maintain high standards when sorting and processing aluminum scrap to ensure maximum return on investment. Scrap metal recycling prices, including aluminum scrap prices, fluctuate in response to market dynamics, economic conditions, and global trends. It is advisable for industry participants and consumers to stay updated with market trends and seek out reputable aluminum scrap recycling facilities or aluminum scrap yards to obtain competitive pricing. The aluminum scrap recycling industry not only contributes to the circular economy but also reduces energy consumption and greenhouse gas emissions compared to producing aluminum from primary sources. Recycling one ton of aluminum scrap saves up to four tons of bauxite ore, the primary source of aluminum, and helps to conserve energy by approximately 95% compared to producing aluminum from raw materials. Additionally, recycling aluminum reduces pollution associated with mining activities and lower carbon emissions during the extraction and refining processes

 • Comment Link Aluminium recycling material testing Aluminium recycling material testing Фев 10, 2024

  Aluminum Scrap Recycling: Promoting Sustainability and Profitability

  In today's world, where environmental concerns and resource depletion are at the forefront, recycling has become an integral part of our lives. One material that holds immense potential for recycling is aluminum scrap. The process of aluminum scrap recycling not only promotes sustainability but also offers numerous economic benefits. In this article, we will explore the importance of aluminum scrap recycling, its process, and the various factors that impact aluminum scrap prices. Aluminum scrap is generated from a variety of sources, including manufacturing processes, demolished buildings, automotive components, and household items. Instead of discarding this valuable resource in landfills, recycling it can yield significant environmental advantages. Aluminum is a highly sustainable material as it can be repeatedly recycled without losing its inherent properties. Recycling a ton of aluminum scrap saves approximately 8 tons of minerals and reduces carbon dioxide emissions by up to 95%. Moreover, it requires only 5% of the energy needed to produce aluminum from primary sources. The process of aluminum scrap recycling involves several steps. First, the collected scrap is sorted based on its composition, ensuring that contaminants such as plastic, glass, and other metals are removed. This ensures the production of high-quality aluminum alloys. Next, the sorted scrap is shredded and melted in furnaces at high temperatures. The molten aluminum is then cast into ingots or billets, which can be used to manufacture a wide range of products. When it comes to aluminum scrap recycling, the price of scrap aluminum is a crucial factor. The value of aluminum scrap is primarily influenced by the global demand and supply dynamics, manufacturing costs, energy prices, and market fluctuations. Scrap metal recycling prices, in general, are subject to changes due to economic conditions and regulatory factors. Therefore, it is essential to stay informed about the current aluminum scrap price trends to maximize the economic benefits of recycling. Aluminum scrap recycling is made more accessible through the presence of specialized facilities such as aluminum scrap yards. These yards serve as collection points for scrap aluminum, providing a convenient and centralized location for individuals and businesses to sell their metal waste. Aluminum scrap yards typically offer competitive prices based on the purity and weight of the material. Understanding the difference between clean aluminum scrap and aluminum alloy scrap is vital in determining the price. Clean aluminum scrap refers to uncontaminated aluminum waste, typically free from any foreign materials. Due to its high purity, clean aluminum scrap commands a higher price compared to alloy scraps, which may contain small percentages of other metals. Aluminum alloy scrap, however, still holds value and is recycled to extract the aluminum content

 • Comment Link Aluminium scrap import restrictions Aluminium scrap import restrictions Фев 10, 2024

  Aluminum Scrap Recycling: Maximizing the Value of Your Scrap MetalAluminum Scrap Recycling: An Efficient and Sustainable Solution

  Aluminum scrap recycling is a vital process that plays a significant role in promoting a sustainable future. Aluminum is one of the most highly recycled materials globally, owing to its remarkable properties and high demand in industries such as automotive, construction, packaging, and aerospace. This article will explore the importance of aluminum scrap recycling, its benefits for the environment and economy, and the factors that influence aluminum scrap prices. Aluminum scrap is any discarded aluminum material, including cans, wire, extrusions, castings, and plates. Instead of ending up in landfills, recycling this scrap helps to conserve energy, reduce greenhouse gas emissions, and minimize resource depletion. According to the Aluminum Association, recycling one ton of aluminum conserves around 8 tons of bauxite ore, 14 megawatt-hours of electricity, and eliminates 7.6 metric tons of CO2 emissions. Therefore, recycling aluminum scrap significantly reduces the environmental footprint of aluminum production. Aluminum scrap recycling is also economically beneficial. The recycling industry generates substantial employment opportunities, as collecting, processing, and reusing aluminum scrap require a labor-intensive approach. Recycling plants and aluminum scrap yards provide employment for thousands of individuals worldwide, contributing to local economies. Additionally, recycling aluminum offers cost savings compared to primary production. The energy required to recycle aluminum is significantly lower than that needed to produce aluminum from virgin materials. This reduction in energy consumption translates into lower production costs, making recycled aluminum a cost-effective alternative. One of the factors influencing aluminum scrap prices is the quality and cleanliness of the scrap. Clean aluminum scrap, free from contaminants like oil, paint, or other impurities, fetches higher prices in the recycling market. This is because clean scrap requires less processing and has a higher recycling efficiency, leading to better-quality recycled aluminum. Factors such as the global demand and supply of aluminum, market fluctuations, and the overall economic conditions also affect aluminum scrap prices. It is essential for individuals and businesses involved in the aluminum scrap market to stay updated with these factors to make informed decisions. Scrap metal recycling prices, including aluminum scrap, fluctuate based on various factors, including the global metal market, demand from industries that consume aluminum, and geopolitical influences. Monitoring these factors can help scrap metal recyclers and aluminum scrap yards anticipate market trends and adjust their operations accordingly. The aluminum scrap recycling industry has evolved over the years, with technological advancements improving efficiency and sustainability. State-of-the-art sorting and separation technologies enable proper classification and processing of different types of aluminum scrap. These advancements ensure that maximum value is extracted from each scrap material, minimizing waste and increasing the recycling rate. In conclusion, aluminum scrap recycling is a crucial part of the circular economy, contributing to environmental sustainability and economic growth. Recycling aluminum scrap helps conserve resources, reduce energy consumption, and decrease greenhouse gas emissions. It also offers economic benefits through the creation of jobs and cost savings. Factors such as the quality of the scrap and global market dynamics impact aluminum scrap prices. As the demand for aluminum continues to rise, investing in aluminum scrap recycling is a sustainable and profitable choice for individuals, businesses, and society as a whole

 • Comment Link Aluminium scrap purity Aluminium scrap purity Фев 05, 2024

  Have a nice day, buddy :)

 • Comment Link Aluminium scrap rolling Aluminium scrap rolling Фев 05, 2024

  Ello, mate

 • Comment Link Scrap aluminum remelters Scrap aluminum remelters Фев 05, 2024

  Hello, sunshine!

 • Comment Link Aluminium recycling emissions Aluminium recycling emissions Фев 05, 2024

  Ahoy!

 • Comment Link Aluminium Aluminium Ян 26, 2024

  Hey, boo

 • Comment Link Aluminium Reuse Aluminium Reuse Ян 26, 2024

  Bonjour

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…