„Докато пеят чучулигите“ – новото издание на книгата на Николай Боев, представено от проф. Златозар Боев ще бъде представено в събота на 24.06 от 11:30 до 12:30  часа в Народна библиотека „Иван Вазов“ (конферентна зала).

Проф. Златозар Боев ще сподели за работата си като редактор на сборника с есета на природозащитна тематика, написани преди повече от 50 години от неговия баща Николай Боев - основоположника на съвременната природозащита в България. Доц. Николай Боев е имал богата и разнообразна дейност като общественик, илюстратор, зоолог и учен от световно равнище.

Всяко есе в "Докато пеят чучулигите" е илюстрирано със специално създадените графични творби на едни от най-добрите съвременни наши илюстратори анималисти.

Книгата „Докато пеят чучулигите“ може да бъде закупена по време на представянето, а приходите от продажбите ще бъдат използвани в подкрепа на работата на Опръстенителния орнитологичен лагер край Дуранкулак.

Преди това от 10:30 на същото място срещаме уникална по рода си за България книга: „Песента на титаните: история за динозаври“ от Владимир Николов. Авторът на текста и илюстрациите в книгата Владимир Николов ще разкаже повече за вдъхновението в работата на палеонтолога и как учените разчитат историята, нашепвана им от древните кости през дълбините на времето.

Книгата „Песента на титаните: история за динозаври“ може да бъде закупена по време на представянето, a приходите от продажбите ще бъдат използвани в подкрепа на бъдещите палеонтологични експедиции на екипа на НПМ-БАН.

Събитията се организират от Националният природонаучен музей при БАН и неговия филиал Палеонтологичен музей „Димитър Ковачев“, Асеновград.


172 comments

 • Comment Link Uduyhc Uduyhc Фев 23, 2024

  how to buy amlodipine buy norvasc without a prescription norvasc 5mg us

 • Comment Link Zaxgxg Zaxgxg Фев 16, 2024

  generic cialis cost cost tadalafil 20mg purchase tadalafil generic

 • Comment Link Nqgcod Nqgcod Фев 16, 2024

  aristocort usa purchase aristocort generic brand triamcinolone

 • Comment Link Pmqjkc Pmqjkc Фев 12, 2024

  oral doxycycline vibra-tabs usa order doxycycline 100mg without prescription

 • Comment Link Oazpdq Oazpdq Фев 12, 2024

  semaglutide order buy rybelsus without a prescription semaglutide medication

 • Comment Link Liigbf Liigbf Фев 11, 2024

  buy lasix no prescription furosemide 100mg oral purchase furosemide generic

 • Comment Link Lepkej Lepkej Фев 11, 2024

  cheap sildenafil pills buy viagra 50mg generic sildenafil 20mg

 • Comment Link Scrap aluminium material reuse Scrap aluminium material reuse Фев 11, 2024

  Aluminum Scrap Recycling: Maximizing Sustainability and Economic Value

  Aluminum scrap recycling plays a vital role in the sustainable management of resources and the reduction of greenhouse gas emissions. Aluminum scrap refers to discarded aluminum products or materials that can be reused or reprocessed to extract the valuable aluminum metal. The process of aluminum scrap recycling involves collecting, sorting, cleaning, and melting the scrap to recover the aluminum. Recycling aluminum scrap not only conserves natural resources but also requires significantly less energy compared to the production of primary aluminum from bauxite ore. In fact, recycling aluminum scrap consumes only around 5% of the energy needed to create aluminum from raw materials, making it an environmentally friendly option. Aluminum scrap recycling helps to minimize waste in landfills and reduces the need for mining and extraction of bauxite, which can have detrimental effects on ecosystems. By recycling aluminum scrap, we also contribute to the conservation of water resources, as the production of primary aluminum consumes vast amounts of water. One of the key aspects in the aluminum scrap recycling industry is the market price for aluminum scrap. The price of aluminum scrap fluctuates based on various factors such as supply and demand, global economic conditions, and market trends. It is essential for both buyers and sellers of aluminum scrap to stay updated on the current scrap aluminum prices to ensure fair transactions. Scrap metal recycling prices, including aluminum scrap, vary depending on the quality and type of the material. Some aluminum scraps may be contaminated with other metals or impurities, which can affect their value. Clean aluminum scrap, free from contaminants, fetches a higher price in the market. Aluminum alloy scrap also holds value in the recycling industry. Aluminum alloys are widely used in various sectors, including automotive, construction, and aerospace, due to their strength, durability, and lightweight properties. Recycling aluminum alloy scrap helps to recover the valuable alloying elements and reduces the need for primary alloy production. To facilitate the recycling process, many regions have established specialized aluminum scrap yards. These yards serve as collection centers where individuals, businesses, and industries can drop off their aluminum scrap for recycling. These facilities employ techniques such as shredding, sorting, and melting to process the collected aluminum scrap. In conclusion, aluminum scrap recycling is an integral part of the circular economy, contributing to resource conservation, energy savings, and waste reduction. It is essential to stay informed about aluminum scrap prices to ensure fair transactions in the recycling market. By recycling aluminum scrap, we can make a positive impact on the environment while benefiting from the sustainable use of this valuable material

 • Comment Link Aluminium scrap sorting technology Aluminium scrap sorting technology Фев 11, 2024

  Aluminum Scrap Recycling: A Sustainable Solution for a Cleaner Future

  Aluminum scrap, also known as scrap aluminum, refers to discarded aluminum products or materials that can be recycled to extract valuable aluminum. Recycling aluminum scrap not only helps reduce waste going to landfills but also conserves energy, saves resources, and minimizes greenhouse gas emissions. Furthermore, aluminum recycling has significant economic implications, mainly driven by the fluctuating market prices of aluminum and the demand for recycled aluminum. Aluminum scrap recycling has gained significant traction in recent years due to its sustainability and economic benefits. The process of aluminum scrap recycling involves collecting, sorting, cleaning, and melting the scrap to produce secondary aluminum. This secondary aluminum can then be used in various industries, including automotive, construction, packaging, and electronics. One of the key factors influencing the aluminum scrap recycling industry is the price of aluminum scrap. Scrap metal recycling prices, including the price of aluminum scrap, are determined by various factors, such as market demand, global supply, and the quality of the scrap. The price of aluminum scrap fluctuates based on these factors, making it essential for recycling companies and aluminum scrap yards to stay updated on market trends. Clean aluminum scrap, which refers to uncontaminated or pure aluminum scraps, often commands higher prices compared to mixed or contaminated scrap. The prices of clean aluminum scrap are influenced by factors like aluminum alloy type, size, weight, and overall quality. For businesses or individuals looking to recycle aluminum scrap, it is crucial to consider the cleanliness and quality of the scrap to maximize its value. In addition to the price factor, aluminum scrap recycling has a significant impact on the environment. Aluminum recycling requires only a fraction of the energy needed to produce primary aluminum from raw materials. By recycling aluminum scrap, it is estimated that energy consumption can be reduced by up to 95% compared to primary aluminum production. The environmental benefits of aluminum scrap recycling extend beyond energy savings. Aluminum production from recycled scrap reduces greenhouse gas emissions by around 95% and helps conserve natural resources. The extraction and processing of bauxite, the primary source of aluminum, are known to cause deforestation and habitat destruction. By recycling aluminum scrap, the need for bauxite mining is reduced, thus mitigating these environmental impacts. Moreover, aluminum scrap recycling helps create employment opportunities and contributes to the local economy. The recycling industry, including aluminum scrap yards and processing facilities, requires a skilled workforce to handle collection, sorting, and processing operations. This stimulates economic growth and can have a positive social impact on communities by providing sustainable employment options. As the demand for sustainable practices increases, aluminum scrap recycling plays a vital role in achieving environmental and economic goals. With advancements in recycling technologies, the recycling rates for aluminum have been steadily increasing. However, there is still a vast potential for increased recycling, as not all aluminum scrap is currently being recycled. To conclude, aluminum scrap recycling offers numerous environmental and economic benefits. By recycling aluminum scrap, we can conserve energy, reduce greenhouse gas emissions, and minimize reliance on primary aluminum production. The fluctuating price of aluminum scrap and its various forms require careful consideration to maximize value. As the world moves towards a circular economy, aluminum scrap recycling will play a crucial role in achieving sustainability goals while reducing waste and preserving our natural resources

 • Comment Link Aluminium recycling processes Aluminium recycling processes Фев 11, 2024

  Aluminum Scrap Recycling: Promoting Sustainability and Economic Benefits

  Aluminum is one of the most widely used metals in various industries, thanks to its unique properties such as light weight, corrosion resistance, and high thermal conductivity. However, with its widespread use comes a significant amount of aluminum scrap generated as a byproduct. Fortunately, aluminum scrap recycling provides a sustainable solution to this growing issue, offering numerous economic and environmental benefits. Aluminum scrap recycling involves collecting, sorting, and processing different types of aluminum scrap, including post-consumer and industrial waste. By diverting this scrap from landfills and reintroducing it into the production cycle, aluminum scrap recycling reduces the need for expensive and environmentally harmful primary aluminum extraction. This process not only conserves natural resources but also minimizes energy consumption and greenhouse gas emissions. The aluminum recycling industry has advanced significantly over the years, with dedicated recycling facilities and well-established supply chains. These facilities utilize efficient techniques to segregate various grades of scrap, ensuring that the recycled aluminum meets the required quality standards. The sorted scrap is then melted down in furnaces, freeing it from impurities and transforming it into molten aluminum for subsequent use. One of the key advantages of aluminum scrap recycling is the affordability of the recycled metal compared to virgin aluminum. The ever-increasing demand for aluminum has driven up the prices of primary aluminum, making recycled aluminum an attractive alternative for industries looking to reduce costs without compromising quality. The aluminum scrap price is determined by various factors, including the grade and condition of the scrap, market demand, and global aluminum market trends. For individuals and businesses looking to take part in aluminum scrap recycling, there are aluminum scrap yards and recycling centers that specialize in collecting and processing aluminum waste. These facilities play a vital role in the recycling supply chain by offering competitive prices for different types of aluminum scrap, encouraging individuals and businesses to participate actively in the recycling process. Clean aluminum scrap, such as aluminum cans and clean machine turnings, often commands a higher price compared to contaminated or mixed scrap. This is because clean scrap requires less processing and can be directly used in the production of new aluminum products. Therefore, it is essential to separate clean aluminum scrap from other metals or contaminants to optimize its value. The price of aluminum alloy scrap may also vary depending on the specific alloy composition and its demand in the market. Some alloys may carry a higher value due to their unique characteristics or scarcity, making them sought after by industries requiring specific alloy properties. Moreover, the scrap metal recycling industry as a whole is influenced by market dynamics, such as global demand for recycled metals, geopolitical factors, and economic conditions. It is important for those involved in aluminum scrap recycling to stay updated on scrap metal recycling prices and market trends to maximize returns and make informed decisions. In conclusion, aluminum scrap recycling is an economically and environmentally sustainable solution for addressing the ever-growing volumes of aluminum waste. By diverting scrap from landfills and reintroducing it into the production cycle, aluminum scrap recycling conserves resources, reduces energy consumption, lowers greenhouse gas emissions, and offers affordable alternatives to virgin aluminum. The availability of aluminum scrap yards and recycling centers, along with the market-driven aluminum scrap prices, encourages active participation in the recycling process, making it a crucial step towards a greener future

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…