Приключи работата по двете мозаечни пана, разположени върху фасадата на бл. 15 в ж.р. „Тракия“. В продължение на близо три месеца, големият български художник Трифон Неделчев, заедно с помощници, извърши прецизната и трудоемка дейност по реставрацията на двете произведения на монументалното изкуство и днес те отново греят в пълен блясък с естествените си цветове и в цялост.

 

 

По инициатива на кмета Тракия Костадин Димитров и заместник -кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов, със съдействието на директора на ГХГ - Красимир Линков, преди няколко месеца бе направена връзка с Трифон Неделчев - автор на паната, създадени през 80-те години на миналия век, в съавторство с Маргарита Томова, Александър Балдев. Неделчев, който живее постоянно в Германия, прие работата с радост, като осигури скъпоструващите материали за своя сметка и се отказа от авторски хонорар. Възнаграждението, което община Пловдив е предвидила за работата, Трифон Неделчев ще изплати на своите помощници, стана ясно днес по време на срещата му с Костадин Димитров и Пламен Панов на мястото.

 

 

Всяко от двете мозаечни пана представлява абстрактна композиция от неправилни геометрични форми. Мозайката е положена с циментов разтвор върху бетонна основа. Техниката на изпълнение е opus tessellatum. Това са големи и текстурирани мозайки, в които размерите на частиците обикновено са над 4 мм. Тази техника често се използва за декориране на обществени сгради и големи стаи с мозайки. Използваните тесери в двете мозайки на фасадата на блок 15  са в осем цвята: бяло (мрамор и варовик), сиво-черно, сиво, сиво зелено, охра (варовик), червено (смалт), оранжево (смалт), синьо (смалт). Размерите на тесерите варират от 1,5 х 1,5 см до 5 х 5 см.  

 

Припомняме, че комисия от община Пловдив и районната администрация, след извършен оглед и документиране на място установи наличие на пукнатини, механични замърсявания и липсващи тесери, както вследствие на атмосферните влияния през годините, така и вследствие на механична намеса. В някои участъци личеше и насилствено отстраняване, като част от смалтовите тесери бяха останали в хоросановото/циментовото легло, имаше и обрушвания по крайния контур. Монтираната камера на едното от паната и следи от демонтаж на климатика на другото бяха увредили структурно и повърхностно мозайката и нейната основа.

 

Двете реставрирани пана, заедно с шадравана, разположен в откритото градско пространство пред ДКЦ V, чиято реставрация също предстои, към днешна дата са преминали през експертна оценка и вече са заведени в баланса на администрацията на район „Тракия“, която занапред ще полага грижи за тяхното поддържане. 

 

77 comments

 • Comment Link Types of aluminum scrap Types of aluminum scrap Фев 10, 2024

  Aluminum Scrap Recycling: Benefits and Key Considerations

  Aluminum scrap recycling plays a pivotal role in the sustainable management of metal resources and has gained significant importance in the current era of environmental awareness. It involves the collection, sorting, processing, and remelting of discarded aluminum products to produce new, high-quality aluminum alloys. Aluminum scrap, also known as scrap aluminum, is any discarded aluminum material, including but not limited to cans, foil, siding, and vehicle parts. It is highly valuable due to aluminum's unique properties, such as its light weight, corrosion resistance, and conductivity. Recycling aluminum scrap not only conserves natural resources but also saves up to 95% of the energy needed to produce primary aluminum. The process of aluminum scrap recycling begins with the collection of scrap aluminum from various sources such as households, manufacturing industries, construction sites, and automotive dismantlers. Once collected, the aluminum scrap is sorted based on its type and quality. This ensures that the correct alloys are created during the remelting process, thereby maintaining the desired properties in the recovered metal. After sorting, the scrap aluminum is processed to remove any impurities such as coatings, paints, or other non-aluminum materials. This is crucial as impurities can negatively impact the quality and performance of the recycled aluminum. Once cleaned, the scrap aluminum is shredded or melted down in furnaces to produce molten aluminum, which can then be cast into various forms like ingots or billets. One of the critical factors in aluminum scrap recycling is the determination of its price. Scrap aluminum prices are influenced by various factors, including the demand and supply dynamics in the market, as well as the quality and purity of the scrap. Scrap metal recycling prices in general are subject to fluctuations due to market conditions, global economic factors, and geopolitical events. For companies or individuals involved in aluminum scrap recycling, having access to the current aluminum scrap price is essential for effective business operations. This enables them to make informed decisions regarding the purchase and sale of scrap aluminum, ensuring maximum profitability while contributing to the circular economy. Aluminum recycling is not limited to large-scale recycling facilities. Many local communities have established aluminum scrap yards or recycling centers where individuals can bring their scrap aluminum for recycling. These facilities offer a convenient and environmentally responsible way for individuals to dispose of their aluminum waste while earning some money in return. Clean aluminum scrap, which refers to aluminum scrap that is free from any contaminants or impurities, is usually priced higher compared to aluminum scrap with impurities. The value of clean aluminum scrap is determined by its quality and market demand. It is important for sellers of clean aluminum scrap to properly separate and handle their materials to maximize the price they receive. Moreover, aluminum alloy scrap, which consists of aluminum scrap with specific alloying elements like copper, zinc, or magnesium, also holds value in the recycling market. The pricing of aluminum alloy scrap depends on the alloy composition, market demand, and availability of similar materials

 • Comment Link Aluminum scrap grading Aluminum scrap grading Фев 10, 2024

  Aluminum Scrap Recycling: Unlocking the Value of Scrap Aluminum

  Aluminum scrap recycling has become an essential practice in the modern world due to its numerous environmental and economic benefits. As one of the most widely recycled materials globally, aluminum scrap has gained significant attention in recent years. This article will delve into the importance of aluminum scrap recycling, discuss the aluminum scrap price and its fluctuation, the significance of scrap metal recycling prices, and highlight the role of aluminum scrap yards in this process. Aluminum scrap, which refers to the discarded aluminum products or waste containing aluminum, carries immense value due to its inherent qualities. Recycling aluminum scrap allows for the conservation of energy and resources, reducing the need for virgin aluminum production. Furthermore, recycling one ton of aluminum scrap can save up to nine tons of CO2 emissions. This not only reduces greenhouse gas emissions but also helps combat climate change, making aluminum scrap recycling a sustainable solution. The aluminum recycling industry has witnessed substantial growth over the years, driven by the increasing demand for aluminum products in various sectors like construction, transportation, and packaging. This surge in demand has also resulted in a steady rise in the aluminum scrap price. However, it is important to note that the aluminum scrap price is subject to market conditions, such as supply and demand dynamics, international trade policies, and the quality of the scrap metal. Therefore, staying informed about the current aluminum scrap price is crucial for individuals and businesses involved in aluminum scrap recycling. Scrap metal recycling prices, including aluminum scrap, play a significant role in incentivizing individuals and businesses to recycle their waste. These prices are determined by various factors, such as the purity and quality of the scrap metal, market demand, and the overall economic landscape. Keeping track of scrap metal recycling prices allows recyclers to effectively manage their operations and make informed decisions regarding the buying and selling of aluminum scrap. Aluminum scrap yards act as vital intermediaries in the aluminum scrap recycling process. These yards serve as collection centers where individuals and businesses can sell their aluminum scrap, which is then processed and sold to aluminum smelters or other downstream industries. Aluminum scrap yards ensure the proper sorting, cleaning, and processing of the scrap metal, thereby maximizing its value. They also play a crucial role in facilitating the efficient flow of aluminum scrap through the recycling chain. Clean aluminum scrap, free from contaminants and other alloys, usually fetches a higher price compared to mixed or contaminated scrap. The clean aluminum scrap price is influenced by factors like market demand, purity, and availability. Maintaining high-quality standards in aluminum scrap recycling processes is crucial to maximize the economic returns and ensure the sustainability of the recycling industry. Another aspect to consider is the price of aluminum alloy scrap. Aluminum alloys, which are commonly used in various industrial applications, have different compositions and properties compared to pure aluminum. The price of aluminum alloy scrap is determined by the specific alloy composition, market demand, and the prevailing market conditions. Recycling aluminum alloy scrap not only reduces the environmental impact but also conserves valuable resources

 • Comment Link купить аттестат школы купить аттестат школы Фев 06, 2024

  купить диплом университета

 • Comment Link Aluminium scrap risk management Aluminium scrap risk management Фев 05, 2024

  Put that cookie down!

 • Comment Link http://redcams.su http://redcams.su Фев 05, 2024

  http://redcams.su

 • Comment Link Scrap aluminium collection center Scrap aluminium collection center Фев 05, 2024

  How you doin?

 • Comment Link buy vibrox doxycycline buy vibrox doxycycline Фев 04, 2024

  buy doxycycline online australia

 • Comment Link cost of colchicine cost of colchicine Фев 04, 2024

  Meds information. Drug Class.
  colchicine medication
  Some news about medicament. Read here.

 • Comment Link can i get cheap omnicef tablets can i get cheap omnicef tablets Фев 04, 2024

  how to buy generic omnicef prices

 • Comment Link http://kupit-diplom1.com http://kupit-diplom1.com Фев 04, 2024

  Мы предлагаем http://kupit-diplom1.com возможность приобрести диплом в нашем интернет-магазине по доступной цене с доставкой по всей территории России.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…